Septische put

Een septische put, in Nederland vaak septic tank of septictank genoemd, in Vlaanderen soms aangeduid als de “beerput”, is een eenvoudig waterzuiveringssysteem. Een septische put zuivert het sanitair afvalwater van hooguit één woning.

In de septische put wordt sanitair afvalwater afkomstig van toiletten, douche en bad gezuiverd door bezinking. De bezinkbare delen worden van de vloeistof gescheiden door de zwaartekracht. Dit bezonken materiaal is een voedingsstof voor bacteriën. Deze maken een deel van het bezonken materiaal vloeibaar en verwijderen het daarna. Het inerte en niet verwijderde bezonken materiaal moet na verloop van tijd geruimd worden door een ruimingsfirma.

In Nederland en België wordt in principe alle afvalwater via de riolering naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) afgevoerd en daar gezuiverd. Daar waar geen rioolaansluiting mogelijk is, meestal in het buitengebied vanwege de grote afstanden, moet een behandeling van het afvalwater op huisniveau voorzien worden door middel van een septische put (van minimaal 6 m3) of IBA.

Werking

In een septische put zijn ruwweg drie delen te onderscheiden. Er is een onderste laag met daarin de bezonken vaste materie. Daarboven is een vloeibare laag. Bovenin is een laag met drijvende vaste stoffen. De vaste materie verteert langzaam in een anaeroob proces, maar er blijft een residu achter dat zich langzaam ophoopt. Een onderverdeling van de septische put in verschillende compartimenten is essentieel en draagt zorg voor een goede afscheiding van de verschillende vervuilingen. Het gevolg is dat de septische put met enige regelmaat geleegd moet worden. Het residu is niet steriel, het kan nog allerlei ziekteverwekkers en wormeieren bevatten. Gebruik van dit slib, en menselijke mest in het algemeen, op landbouwgrond wordt daarom afgeraden. Normaal gesproken verwijdert een septische put 25% tot 40% van de verontreinigingen.

Chloor en andere schoonmaakmiddelen kunnen het proces in de tank ernstig verstoren. Vooral de ontsmettende werking van bepaalde schoonmaakmiddelen heeft een negatieve invloed op de biologische zuiveringsprocessen in de septische put. Daarom dient men bij zo een systeem alleen milieuvriendelijke middelen te gebruiken. Overigens kunnen vaste materialen zoals vochtige doekjes de boel verstoppen, dus gebruik daarvan dient ook vermeden te worden.

Het werken aan de actieve septische put is niet zonder risico, sommige gassen die in een septische put kunnen ontstaan (methaan, ammoniak, waterstofsulfide) zijn gevaarlijk.